Vår syn på lärande

Vi har inspirerats av de pedagogiska modellerna accelerated learning och action learning som utgår från aktiviteter och uppdrag som är engagerande, motiverande och med nära koppling till yrkesrollen. Vår pedagogik är därför verksamhetsbaserad. Det innebär att vi utgår från konkreta uppgifter för det som ska läras.

På AW Academy menar vi att effektivt lärande kräver samspel med andra och att du tar till dig och omsätter färdigheter bättre om du får arbeta praktiskt. Hjärnforskningen visar att lärandet maximeras genom aktivitet just i harmoni med andra - men också genom att ständigt tolka och reflektera över det inlärda och sätta det i en kontext.

Strukturerad undervisning underlättar också för lärande. Vår utbildning har därför tydliga mål och kontinuerlig handledning. De utgör avgörande delar i undervisningen. Det innebär att lärarens roll är mycket viktig, samtidigt som det kräver engagerade deltagare.

AW Academys utbildningar lever och rör sig i samklang vår omvärlds digitalisering. Vi arbetar ständigt för att kunna utnyttja alla fördelar för ett effektivt lärande som digitaliseringen utgör.

Genom AW Academys pedagogiska plattform tydliggör vi för våra konsulter, kunder och oss själva dessa värderingar, metoder och verktyg som vi arbetar efter för att säkerställa kvalitet och effektivt lärande. Genom att dela AW Academys pedagogiska plattform och dess tankar och idéer så hoppas vi att andra kan följa vårt framgångsrika exempel. I dokumentet finner du också källor och detaljerade definitioner av de begrepp vi använder oss av.

Våra pedagogiska ledstjärnor:

Accelerated learning

Lärande som är fokuserat, tidseffektivt och nyttjar hela hjärnan

Action learning

Verkligt lärande där undervisningen utgår från verkliga problem och lösningen av dem

Growth mindset

Inställningen att individens lärande kan utvecklas och att övning faktiskt ger färdighet


Peer-to-peer

Jämbördiga studiekamrater som lär av varandra i ett strukturerat och flexibelt arbetssätt

Lifelong learning

Mindset att lärandet bör fortgå under hela livet och inte bara sker inom utbildning utan också i arbetslivet och i vardagen