Integritetspolicy

På Academy är vi måna om att skydda din personliga integritet. För att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med integritetsfrågor. På den här sidan hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter.

INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vilken information samlar vi in om dig och varför?

Vi på Academy kan samla in viss information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig enligt användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Ibland kan vi exempelvis behöva behålla vissa uppgifter för att förhålla oss till lagkrav.

Vi samlar även in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies - vid ditt godkännande. Du kan läsa mer om cookies här (länk kommer snart). Som webbplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång till dina uppgifter. 

Ändamål
Personuppgifter
Grund för behandlingen
Tid vi behandlar uppgifterna
Förbättra din webbplatsupp-levelse och ge dig relevant marknadsföring
- Användargenerad data, såsom klick- och besökshistorik
- Teknisk data, såsom enhet och IP-adress
- Information om hur du interagerar med oss och använder våra tjänster
- Land
- Datum
Academys berättigade intresse att förbättra upplevelsen på vår webbplats samt ge dig relevant marknadsföring
38 månader
Events
I tillämpliga fall:
- Namn
- E-post
- Telefonnummer
- Utbildning - Tid till examen
Berättigat intresse hos Academy att marknadsföra vårt varumärke och utlysta tjänster
Till eventet är avslutat
Events
I tillämpliga fall:
- Allergier
Samtycke från dig
Till eventet är avslutat

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter om dig vi har lagrade har du själv gett till oss, oftast i samband med att du önskar bli påmind om att göra ett urvalstest, få nyheter eller genom att du påbörjar ett urvalstest.

Vilka kommer vi dela din information med?

Då Academic Work är ansvariga för rekryteringsprocessen till våra program delas dina kontaktuppgifter med dem i samband med att du söker ett program.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa parter:

Bolag inom vår koncern – Vi kan ibland dela din information med andra bolag inom Academic Work koncernen. Detta kan exempelvis ske i samband med en rekryteringsprocess när de som är leverantörer till oss hjälper oss att hantera dina uppgifter.

Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring och driftshantering, marknadsförings- och rekryteringsverktyg eller personlighetstester.

Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka externa parter som får del av dina personuppgifter.

Var hanteras dina uppgifter?

Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har du?

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter.

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få en bekräftelse från Academy om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi lagrat utan kostnad.

Rätt till rättelse – Du har i vissa fall rätt att kräva att Academy korrigerar uppgifter om dig som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid möjlighet att själv ändra information som du har lagt in i din kandidatprofil.

Rätt till invändning – Du har i vissa fall rätt att invända mot Academys behandling av dina personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos Academy har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att Academy begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt allmänintresse.

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att Academy raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
  • Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina uppgifter.
  • Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
  • Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.

Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att Academy lämnar ut dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format.

Om du vill utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Om du är missnöjd med hur Academy behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att lämna klagomål hos Datainspektionen. 

COOKIES

För information om hur vi på Academy använder cookies, se vår Cookie Policy.

Ändringar i vår information om personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att göra ändringar i vår information om vår personuppgiftsbehandling. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Vid mer omfattande uppdateringar (såsom ändring av de ändamål för vilka vi behandlar dina uppgifter eller ändring av vilka uppgifter vi samlar in om dig) kommer vi att skicka ut den nya policyn till dig via den e-postadress som du uppgett för oss.

KONTAKTA OSS

Academic Work Academy Sweden AB (org.nr 556785-7932) är personuppgiftsbiträde till Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450) för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och har ett engagerat privacy-team som arbetar aktivt med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Våra nationella Data Protection Specialists tar gärna emot dina frågor och du kan alltid nå oss på info@academy.se

Academic Work Academy Sweden AB Borgarfjordsgatan 4 164 55 Kista